Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Insamlingsvillkor för föreningskunder

Insamlingsvillkor för föreningskunder

Villkoren gäller from 2023-01-01

Bakgrund

Returpack/Pantamera erbjuder genom sitt föreningskoncept ideella idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) en möjlighet att få lite extra pengar till verksamheten genom att göra en miljöinsats. Returpacks/Pantameras föreningskoncept skiljer sig från Returpack/Pantameras ordinarie verksamhet på så sätt att det syftar till att sponsra det ideella idrottsföreningslivet och sker utan vinstintresse från Returpack/Pantameras sida. Antalet ideella idrottsföreningar som vid var tid kan delta i föreningskonceptet är begränsat. Efter ansökan från en ideell idrottsförening tar Returpack/Pantamera ställning till om föreningen kan erbjudas möjlighet att delta i insamlingen.

Villkor och förutsättningar

Följande villkor och förutsättningar gäller för ideella föreningar som deltar i Returpacks/Pantameras föreningskoncept. Genom att ansöka om att få delta i Returpacks/Pantameras föreningskoncept godkänner föreningen dessa insamlingsvillkor och åtar sig att följa dem.

Villkor nr 2-6 som avhandlar separering av burkar och PET-flaskor, godkända föreningssäckar, etiketter, inlämningsställen och schablonersättning gäller specifikt för föreningar som valt att lämna pant till ett inlämningsställe. Villkor nr 7 avhandlar villkoren för föreningspantning i Pantamera Express. Övriga villkor gäller både föreningssäckar som lämnas på inlämningsställen och burkar och PET-flaskor som föreningspantas i Pantamera Express.

1. Returpacks/Pantameras föreningskoncept är endast tillgängligt för ideella idrottsföreningar som är medlemmar i RF. Vidare gäller att den ideella föreningen måste ha organisationsnummer och bank- eller postgiro för att kunna delta.

2. Vid insamlingen ska föreningen separera metallburkar och PET-flaskor i olika säckar. I burksäckarna får det endast finnas dryckesförpackningar av metall och minst 40% av metallburkarna måste ha svenskt pantmärke. Skadade metallburkar är tillåtna. I PET-säckarna får det endast finnas PET-flaskor och alla PET-flaskor (100%) måste ha svenskt pantmärke. De får dock inte vara komprimerade. Säckarna får inte innehålla skräp, dryckesrester eller glas.

3. Föreningen ska använda särskilt framtagna föreningssäckar, inga andra säckar är godkända. Föreningen köper dessa via sin kundportal Mina Sidor där man loggar in och klickar sig fram till webshopen. Där kan föreningen också köpa insamlingskärl och annan utrustning. Priser framgår i webshopen. Det förekommer att Returpack/Pantamera kan sponsra wellkärl och andra kärl – föreningen får i så fall skicka en ansökan till kundtjanst@returpack.se.

4. Varje säck ska märkas med en etikett. Säckarna ska vara fyllda enligt den vänstra bilden, den högra bilden visar en icke godkänd fyllnadsgrad.

5. Föreningen ska lämna in säckarna till något av de inlämningsställen som anges på www.pantamera.nu/foreningar. Inlämningen ska anpassas till inlämningsställets förutsättningar (antal säckar, dag, tid, etc.). Föreningen måste därför kontakta inlämningsstället i förväg för att få information om vilka förutsättningar som gäller.

6. Returpack/Pantamera betalar en schablonersättning till föreningen för varje säck med insamlade förpackningar. Schablonersättningens storlek framgår på www.pantamera.nu/foreningar. Ersättningen utbetalas till det bank- eller plusgironummer som föreningen angett i ansökan. Ersättning utgår enbart för säckar som uppfyller insamlingsvillkoren. Ersättning utgår t ex inte för säckar som innehåller skräp, glas, blandat material eller för underfyllda säckar eller för säckar som saknar etikett. På Returpacks/Pantameras begäran ska föreningen återta icke godkända säckar på inlämningsstället, om säckarna inte kasserats av Returpack/Pantamera. En förening kan maximalt få ersättning för 250 000 metallburkar/PET-flaskor per år. Därefter får föreningen ansöka om att bli ordinarie kund och skicka därmed skicka in förpackningarna för räkning.

7. Föreningar som föreningspantar i Pantamera Express ersätts med pantvärdet per förpackning (1 kr/2 kr). Enbart de förpackningar som tas emot i maskinen ger ersättning. För införselburkar (importburkar utan pant) betalar Returpack ut en ersättning på 40 öre/burk. Minst 40% av burkarna som föreningen pantar måste ha svenskt pantmärke. För föreningar som lämnar förpackningar både i inlämningsbutiker (gröna säckar) och föreningspantar i Pantamera Express räknar Returpack ihop andelen införselburkar (importburkar), totalt ska 40% av burkarna ha svenskt pantmärke.

8. Returpack/Pantamera kan kontakta föreningen och be om en redovisning av hur föreningens insamling går till. Om föreningen, enligt Returpacks/Pantameras bedömning, inte kan lämna en tillfredsställande redovisning (t ex för var, hur och av vilka insamlingen sköts) kan Returpack/Pantamera besluta att föreningen inte längre får delta i föreningskonceptet. Vidare har Returpack/Pantamera rätt att reducera eller helt avstå från att betala ersättning eller att omedelbart avsluta samarbetet med föreningen, om föreningen inte följer insamlingsvillkoren, har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller i övrigt agerar på ett sätt som inte är förenligt med Returpacks/Pantameras kärnvärden. Returpack/Pantamera har också rätt att omedelbart avsluta samarbetet med föreningen, om det uppstår problem i återvinningskedjan (insamlingsställe/storpantarautomat, hämtning, lagring och hantering i fabrik) som Returpack/Pantamera inte kan hantera på ett kostnads- eller miljöeffektivt sätt. Returpack/Pantamera har alltid rätt att avsluta samarbetet med föreningen med 30 dagars varsel.

9. Returpack/Pantamera ansvarar inte för någon skada eller kostnad som uppkommer för föreningen, dess medlemmar eller medarbetare med anledning av insamlingen eller i övrigt på grund av deltagandet i Returpacks/Pantameras föreningskoncept. [Tvister, som inte kan lösas i samförstånd mellan föreningen och Returpack/Pantamera, ska avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.]

10. Returpacks/Pantamera kan ändra insamlingsvillkoren utan föregående varsel. Nya insamlingsvillkor träder i kraft när de har publicerats på www.pantamera.nu/foreningar.