Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Integritetspolicy

Returpack (vi/oss) värnar om din personliga integritet och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hur du kan använda dig av dem.

Returpack-Burk Svenska AB med organisationsnummer 556218–9117 är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs och om du har frågor kan du alltid kontakta oss på dataskydd@returpack.se. 

Vilken information samlar vi in? 

Vi samlar in den information som du själv lämnar till oss. Du kan ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du registrerar dig på vår hemsida, kontaktar oss eller nyttjar någon annan av våra tjänster.  

Övergripande information 

I denna del kan du ta del av en översiktlig beskrivning av de personuppgiftsbehandlingar vi utför. I avsnittet ”De personuppgiftsbehandlingar vi utför” finns utförligare information om varje personuppgiftsbehandling. 

När behandlar vi personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Vi behöver till exempel behandla personuppgifter för att administrera pantutbetalning. Ett annat exempel är att vi behandlar personuppgifter till kontaktpersoner hos exempelvis butiker, caféer och transportörer för att administrera panthantering och transporter.  

Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Personuppgifter sparas endast så länge som det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs på grund av lagkrav. 

Vilka kan vi komma att dela uppgifter till? 

Vi kan komma att dela personuppgifter till våra övriga bolag eller leverantörer av IT-infrastruktur. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket, för det fall att de begär det och vi är skyldiga att göra det enligt lag.  

För producenter, importörer och transportörer görs en bedömning av kreditvärdighet vid ansökan om att nyttja Retursystemet. I sådana fall delas organisationsnumret till kreditupplysningsföretaget som bekräftar identitet och adress och genomför bedömningen av kreditvärdighet. 

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan personuppgifter komma att delas med mottagare, till exempel systemleverantörer, i länder utanför EU/EES. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning.  

Om du vill ha mer information om till exempel vidtagna skyddsåtgärder, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@returpack.se. 

De personuppgiftsbehandlingar vi utför

Administrera pantutbetalning till privatperson

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Administrera pantutbetalning för inlämnade säckar till Returpack

För att möjliggöra utbetalning av pant.

Vid registrering på webbsidan uppger du: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kontonummer. SEB gör pantutbetalningen.

Avtal

SEB – Personuppgifterna överförs till SEB.

SEB är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling de utför.

Administrera pantutbetalning via appen Pantamera

För att möjliggöra utbetalning av pant via Swish.

I de fall du väljer utbetalning via Swish samlas personnummer samt telefonnummer in och det överförs till Swish. SEB genomför pantutbetalningen.

Avtal

Swish – Personnummer och telefonnummer överförs till Swish.

Swish och SEB är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling de utför.

Lagringstid

Vi lagrar personuppgifterna så länge du är aktiv pantare. Inaktiva profiler gallras efter 3 år.

Lagring av utbetalningsunderlag

För att uppfylla skyldigheter enligt lag (bokföringslagen) behöver vi spara utbetalningsunderlag.

Kontonummer

Rättslig förpliktelse

 

Lagringstid

Innevarande år samt 7 år enligt bokföringslagen.

Administrera panthantering, transporter och materialförsäljning

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Administrera panthantering för våra kunder

För att administrera panthantering behandlar vi personuppgifter till kontaktpersoner på butiker, caféer, restauranger och föreningar.

Namn, telefonnummer och e-postadress

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att administrera panthantering.

Leverantör av IT-system (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

Personuppgifterna uppdateras löpande vid ändring av kontaktperson och tas bort om/när kunden tas bort. För inaktiva kunder tas kontaktperson bort efter 2 år.

Administrera panthantering för producenter och importörer

Producenter och importörer ska vara anslutna till pantsystemet och artiklar som ska finnas i pantsystemet ska anmälas. Vi behöver behandla personuppgifter till kontaktpersoner hos producenter och importörer för att administrera panthanteringen.

Namn, telefonnummer och e-postadress

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att administrera panthantering.

Leverantör av IT-system (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

Personuppgifterna uppdateras löpande vid ändring av kontaktperson och tas bort om/när producenten/importören tas bort.

Webshop Administrera order och betalning av produkter

För att vi ska kunna leverera beställda produkter.

Namn, telefonnummer, adress, e-postadress

Avtal eller intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att administrera order och betalning.

SVEA – Hanterar betalningen. SVEA är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftebehandling de utför.

Leverantör som skickar ordern (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

 

Administrera transporter

Kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos transportörer samt chaufförer behandlas i syfte att administrera transporter av pant.

Namn, telefonnummer och e-postadress

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att administrera transporter.

Leverantör av IT-system (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

Personuppgifterna uppdateras löpande vid ändring av kontaktperson/chaufför och tas bort om/när avtalet upphör.

Administrera materialförsäljning

Administrera avtal samt försäljning av material.

Namn, telefonnummer och e-postadress

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att administrera materialförsäljning.

Leverantör av IT-system (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

Personuppgifterna uppdateras löpande vid ändringar och tas bort om/när avtalet upphör.

Felhantering av pantautomater

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Felhantering av pantautomater

Kontakta support hos pantautomatleverantörer vid fel. 

Namn, telefonnummer och e-postadress 

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att hantera fel på pantautomater. 

Leverantör av IT-system (personuppgiftsbiträde).

Lagringstid

Personuppgifterna uppdateras löpande vid ändringar och tas bort om/när avtalet upphör. 

Marknadsföring och tävlingar

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Administrera marknadsföringsaktiviteter och tävlingar

För marknadsföring av vår verksamhet samt anordnande av tävlingar

Namn, e-post, bild, ljud, film 

Samtycke

Leverantörer inom reklam, media och kommunikation. (personuppgiftsbiträde)

Lagringstid

Så länge marknadsföringsaktivitet pågår eller tävling avslutad.

Kamerabevakning

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Kamerabevakning av anläggning

Vissa portar och ingångar kamerabevakas för att förhindra skadegörelse samt säkerställa bevis vid eventuellt inbrott och skadegörelse.

Rörligt bildmaterial

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att kamerabevaka anläggning.

 

Lagringstid

30 dagar.

Kamerabevakning av mellanlager

Syftet är att få en överblick av hur mycket gods det finns på lösviktslagren.

Rörligt bildmaterial och bildmaterial

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose det berättigade intresset att kamerabevaka mellanlager.

 

Lagringstid

Kamerabilden uppdateras med ca 5 minuters mellanrum och lagras inte därefter.

Cookies 

Vi använder cookies på våra webbtjänster: Här kan du läsa mer om hur vi använder cookies. 

Dina rättigheter 

Du har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vilka rättigheter du har beror på vilket rättsligt stöd som ligger till grund för personuppgiftsbehandlingen. Nedan följer en beskrivning av rättigheterna: 

Rätt till information – Du som registrerad har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom denna information och genom att besvara frågor från dig. 

Rätt till tillgång (registerutdrag) – Du som registrerad har rätt att få bekräftat om vi behandlar personuppgifter om dig och du har rätt att få tillgång till personuppgifterna samt viss information om behandlingen. 

Rätt till rättelse – Du som registrerad har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter. 

Rätt till radering – Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig för utövande av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätten till radering kan, beroende på grunden för din förfrågan, även begränsas om uppgifterna är fortsatt nödvändiga för ändamålet eller om det förekommer tyngre vägande skäl för behandlingen än för din rätt till radering enligt artikel 21.1 GDPR.  

Rätt till begränsning av behandling – Du som registrerad har rätt att begära att behandlingen begränsas om du bestrider uppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätten gäller även i väntan på kontroll av vilken parts skäl som väger tyngst, om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR. 

Rätt att göra invändningarDu som registrerad har rätt att invända mot behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Rätt till dataportabilitet Du som registrerad har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten finns när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. 

Rätt att lämna klagomål – Du som registrerad har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen sker i strid med dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetskyddsmyndighetens webbsida. 

Kontakta oss på dataskydd@returpack.se om du vill utöva någon av dina rättigheter. 

Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@returpack.se. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2024-04-24.