Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:En anläggning med stora visioner

Returpack har en vision om att vara så cirkulära som möjligt. Vi undersöker hela tiden hur vi skulle kunna styra om nya fraktioner från förbränning till materialåtervinning.

En anläggning med stora visioner

En anläggning med stora visioner

Ökad cirkularitet – mer än pantflöden

Returpack har en vision om att vara så cirkulära som möjligt. Vi undersöker hela tiden hur vi skulle kunna styra om nya fraktioner från förbränning till materialåtervinning.
– Sedan mars 2023 paketerar och säljer vi etikettmaterial som vi tidigare inte haft någon avsättning för. 66 ton etiketter har under 2023 gått till materialåtervinning i stället för förbränning, säger Kjell Petersson, fabrikschef vid Returpack.

Etiketterna transporteras med den nya ellångtradaren till vår kund i Örebro – ett transportsätt som lämpar sig ypperligt för det lätta etikettmaterialet. – Framåtriktat vill vi jobba ännu mer med utsortering längre upp i flödet – kan vi fånga upp material som lim och dryckesrester som idag sorteras som brännbart avfall? Vi vill kunna materialåtervinna fler restfraktioner i egen regi, förädla dem så att de kan styras in i huvudflödena. Det viktiga är just det, att styra om material från förbränning till materialåtervinning och tillvarata resurserna på bästa möjliga sätt, säger Kjell Petersson. Framåtblickande finns det fler sådana investeringsplaner.

Nytt tillstånd enligt miljöbalken

I slutet av 2022 fick Returpack ett nytt verksamhetstillstånd enligt miljöbalken. 2023 var alltså det första helåret med det nya tillståndet, vilket bland annat ställer skärpta krav på utsläpp till vatten. Här har verksamheten fått vidta åtgärder för att nå de nya gränsvärden som kravställs. Ett annat område som det arbetats mycket med under 2023 är nedskräpning. För att förebygga att etiketter och annat flyktigt material sprids i vinden, har ett 3,5 meter högt stängsel med finmaskigt nät satts upp runt vår anläggning. Man har även uppdaterat städrutiner, satt in riktade städinsatser och ökat antalet ronderingar för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell nedskräpning.

Mera återvunnen plast

Under året byttes tre utslitna PET-pressar och två sorteringsmaskiner för plast ut. I och med den förbättrade sorteringen blir det fler klara plastflaskor som hamnar rätt och som kan bli till nya flaskor. För att möta den ökade efterfrågan på återvunnet material från dryckesproducenterna har Veolia PET Svenska under 2023 investerat i ny produktionsutrustning. Företaget hyr sina lokaler av Returpack, som bistår med att bygga ut fastigheten med ca 350 kvadratmeter. Tack vare investering i ny utrustning och utbyggnad utökas kapaciteten för tillverkning av livsmedelsgodkänt återvunnet plastmaterial till nästan det dubbla till år 2025. Sedan 2020 sorterar vi även PET-förpackningar från det finska pantsystemet i vår anläggning.

Mot 2024

Under 2024 kommer Returpacks anläggningsmässiga fokus att ligga på ordning och reda samt rutinförbättringar för att säkerställa ännu högre materialkvalitet. Energifrågan är ett annat, ständigt prioriterat, område. Att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering, bättre energival och att maximera nyttjandegraden från anläggningens solceller, är viktiga delar i strävan mot en alltmer resurseffektiv helhet.