Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Ny EU-lagstiftning

Ett av de stora samhällsproblemen som EU vill bekämpa är de växande avfallsmängderna från framförallt förpackningar, där engångsplastförpackningar ses som den största boven.

Ny EU-lagstiftning

Ny EU-lagstiftning

Ett av de stora samhällsproblemen som EU vill bekämpa är de växande avfallsmängderna från framförallt förpackningar, där engångsplastförpackningar ses som den största boven. Inom ramen för EU:s satsningar på cirkulär ekonomi och programmet EU:s gröna giv, arbetas det med en uppdatering och stor omskrivning av förpackningsdirektivet (på engelska packaging and packaging waste directive, PPWD). Tillsammans med direktivet mot engångsplast (SUPD) som lanserades för ett par år sedan, skärps lagstiftningen för producenter som använder engångsplastförpackningar väsentligt. PPWD föreslås efter omarbetningen att gå från status ”directive” till ”regulation” vilket innebär att lagstiftningen blir obligatorisk i alla medlemsländer och förslaget kallas därför för PPWR. PPWR är i skrivande stund ännu inte färdigutformat och ytterligare förhandlingar kvarstår.

Återanvändbara förpackningar

Att införa återanvändbara förpackningar för olika typer av produkter ses som ett effektivt och viktigt sätt av EU att minska mängderna avfall. I det nuvarande förslaget finns ett krav på att senast år 2030 ska 10 procent av dryckesprodukter förpackas i återfyllningsbara förpackningar och till år 2040 finns ett frivilligt mål på 40 procent.

Återanvändning vs återvinning

Både återanvändning och återvinning av förpackningar lyfts fram som viktiga och kompletterande lösningar i PPWR. Återanvändning för att minska avfallsmängder och återvinning för att att ta tillvara på materialresurser.
– Miljömässigt är det svårt att säga vilket som alltid är bäst, engångsförpackningar eller returflaskor i glas och PET Som alltid beror det på vilka antaganden som görs, vilken återvinning som finns tillgänglig och hur transportflödena ser ut. Returglaset fyller sin funktion i kortare returflöden och fungerar effektivt till exempel i restaurangverksamheter. Medan återvinning av engångsförpackningar är ett miljömässigt bättre alternativ i andra flöden, säger Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef vid Returpack.

Retursystem för flaskor och burkar i alla EU:s medlemsländer

I lagstiftningen finns förslag på att det ska vara obligatoriskt för alla medlemsländer att införa pantsystem senast till år 2029 för (engångs-)dryckesflaskor och burkar. Som modell för utformningen av lagstiftningen har man tittat på hur pantsystemen är uppbyggda i de nordiska länderna. I PPWR lanseras krav som beskriver hur pantsystem ska vara uppbyggda och fungera, men i nuvarande förslag behöver redan etablerade pantsystem inte förhålla sig till dessa om de kan uppvisa en insamlingsgrad på minst 90 procent.

Andra förslag för att främja materialåtervinning

PPWR innehåller också krav på materialåtervinningsbara förpackningar. Alla plastförpackningar som sätts på marknaden senast år 2030 ska klassificeras som materialåtervinningsbara enligt standarder som är under framtagning, vilka även omfattar PET-flaskor. Positivt att alla plastförpackningar kommer att kunna materialåtervinnas, men med harmoniserade krav och standarder finns det en risk att vi inte kommer att kunna sätta våra egna förpackningskrav för anslutning så som vi gör idag. Därför deltar vi aktivt i det pågående standardiseringsarbetet på svensk och europeisk nivå. Andra förslag för att höja materialåtervinningen är krav på återvunnet innehåll i plastförpackningar, för PET- dryckesflaskor finns mål på 30 procent till 2030 och 65 procent till år 2040.