Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Integritetspolicy Pantamera-appen

Returpack (vi/oss) värnar om din personliga integritet och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hur du kan använda dig av dem.

Returpack-Burk Svenska AB med organisationsnummer 556218–9117 är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs och om du har frågor kan du alltid kontakta oss på dataskydd@returpack.se.

Vilken information samlar vi in? 

Vi samlar in den information som du själv lämnar till oss. Du kan ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du registrerar dig på vår hemsida, i vår app Pantamera eller kontaktar oss eller nyttjar någon annan av våra tjänster.

Överför vi personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi strävar alltid efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan personuppgifter komma att delas med mottagare, till exempel systemleverantörer, i länder utanför EU/EES. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning.  

Om du vill ha mer information om till exempel vidtagna skyddsåtgärder, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@returpack.se. 

De personuppgiftsbehandlingar vi utför

Administrera pantutbetalning till privatperson

Syfte

Personuppgifter vi behandlar

Den lagliga grund vi tillämpar

Mottagare av personuppgifterna

Administrera pantutbetalning via appen Pantamera

För att möjliggöra utbetalning av pant.

I de fall du väljer utbetalning via Swish samlas personnummer och telefonnummer in och det överförs till Swish. SEB genomför pantutbetalningen

Avtal

Swish – Personnummer och telefonnummer överförs till Swish.

Swish och SEB är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling de utför.

Lagringstid

Vi lagrar personuppgifterna så länge du är aktiv pantare. Inaktiva profiler gallras efter 3 år.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Vilka rättigheter du har beror på vilket rättsligt stöd som ligger till grund för personuppgiftsbehandlingen. Nedan följer en beskrivning av rättigheterna: 

Rätt till information – Du som registrerad har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom denna information och genom att besvara frågor från dig. 

Rätt till tillgång (registerutdrag) – Du som registrerad har rätt att få bekräftat om vi behandlar personuppgifter om dig och du har rätt att få tillgång till personuppgifterna samt viss information om behandlingen. 

Rätt till rättelse – Du som registrerad har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter. 

Rätt till radering – Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig för utövande av rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätten till radering kan, beroende på grunden för din förfrågan, även begränsas om uppgifterna är fortsatt nödvändiga för ändamålet eller om det förekommer tyngre vägande skäl för behandlingen än för din rätt till radering enligt artikel 21.1 GDPR.  

Rätt till begränsning av behandling – Du som registrerad har rätt att begära att behandlingen begränsas om du bestrider uppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätten gäller även i väntan på kontroll av vilken parts skäl som väger tyngst, om du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 GDPR. 

Rätt att göra invändningarDu som registrerad har rätt att invända mot behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.  

Rätt till dataportabilitet Du som registrerad har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten finns när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. 

Rätt att lämna klagomål – Du som registrerad har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen sker i strid med dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. 

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetskyddsmyndighetens webbsida. 

Kontakta oss på dataskydd@returpack.se om du vill utöva någon av dina rättigheter. 

Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@returpack.se. 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2024-04-24.