Vårt hållbarhetsarbete

Returpacks hållbarhetsarbete tar avstamp i visionen om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem.  Hållbarhetsfrågorna genomsyrar på ett naturligt sätt alla delar av verksamheten, där ett aktivt ansvarstagande för människa, miljö och samhälle dagligen vägleder oss i vårt agerande och i våra beslut. Fem fokusområden ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete; återvinning, klimat & miljö, affärsrelationer, medarbetare och samhälle.

Läs vår hållbarhetsredovisning för år 2017

Hållbar materialåtervinning – i alla led

Vår stora utmaning, och målet med hela pantsystemet är att få svenska folket att panta mera. Siktet är inställt på 90 procent. Och svenskarna är duktiga på att panta. omkring 85 procent av pantförpackningarna som säljs pantas. Vår strävan har alltid varit att tillvarata de burkar och flaskor vi samlar in på ett så resurseffektivt och hållbart sätt som möjligt och vi har idag utvecklats till ett effektivt materialåtervinningsföretag.

Vår verksamhet är logistikintensiv, och vi arbetar hårt för att minska vårt klimatavtryck. Vi har sett över drivmedel, fordonstyper, motorer, ruttplanering och möjligheter till återfrakt, samt ställt krav på arbetsvillkor och återrapportering av uppnådda resultat. I juni 2017 nådde vi en viktig milstolpe, då övergick alla transporter i vårt största insamlingsflöde till fossilfritt drivmedel. Till år 2025 har vi bestämt att alla våra inrikes transporter ska vara fossilfria.

Hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor

Returpack är beroende av en rad olika leverantörer för att få pantsystemet att fungera. Leverantörerna är på så sätt en förlängning av vår egen verksamhet, vilket innebär att hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Returpacks uppförandekod för leverantörer är styrande i modellen då den förmedlar de krav vi ställer på oss själva, våra leverantörer och deras underleverantörer avseende arbete och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik.

Uppförandekod för våra leverantörer

En säker, trygg och frisk arbetsplats

Varje dag möter våra medarbetare våra kunder, leverantörer och varandra. Vi tror att det mötet blir allra bäst om våra medarbetare känner sig trygga i sina uppdrag, i Returpacks värderingar och i sin arbetssituation i stort. Vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas på jobbet och få bra möjligheter att utvecklas – och utveckla Returpacks verksamhet.

Vårt samhällsengagemang och vår sponsring

Vi ska aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i och utöver vårt uppdrag. För Returpack är det viktigt att ta ansvar både som arbetsgivare i det lokala samhället och i ett bredare perspektiv, som samhällsaktör och pionjär inom cirkulär ekonomi.

Vi har tydliggjort hur vi ser på sponsring i vår sponsringspolicy. För oss är det avgörande att engagemanget innehåller socialt ansvar och miljövinster och är tydligt kopplat till pantinsamling och/eller kunskapsinhämtning. Sedan 2015 är vi stolta sponsorer av Svensk Innebandy. Vårt sponsringssamarbete med Svensk Innebandy syftar till att påverka attityder och beteende kring pantning i målgruppen barn och unga vuxna.

Vårt samhällsengagemang och vår sponsring Vår policy för  hållbar utveckling

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av det certifierade miljöledningssystemet som utgår från kraven i ISO 14001. Ett av ledorden är ständig förbättring, vilket innebär att vi utvärderar och förbättrar våra arbetssätt och metoder kontinuerligt.

Certifikat enligt ISO 14001

 

 

Tillbaka