Vår policy för hållbar utveckling

Det är vårt ansvar att pantsystemet är effektivt, hållbart och tillgängligt. I vår policy för hållbar utveckling ställer vi höga krav på vår egen verksamhet och vår strävan att minska vår påverkan på vår omvärld.

Syftet med policyn är att sätta riktlinjer för hur Returpack ska arbeta med hållbarhet. En uttalad strategi är att vi ska bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt vilket innebär att vi aktivt ska ta ansvar för medarbetare, miljö och samhälle. Hållbarhetsarbete ska vara integrerat i alla delar av verksamheten och en naturlig del i det dagliga arbetet.

Returpack driver ett retursystem med pant för återvinning av dryckesförpackningar av plast och metall i Sverige.

Våra värderingar ansvarstagande, nyskapande och samarbete ligger till grund för hur vi arbetar såväl strategiskt som operativt. Värderingarna leder oss mot våra mål och vår vision ”Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem”.

Returpack bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att:

 • Sträva efter att maximera miljönyttan i vårt uppdrag genom att öka återvinningen av pantförpackningar.
 • Minska utsläppen av växthusgaser från våra transporter, vår anläggning och i vår värdekedja.
 • Minimera avfallet i vår verksamhet och återvinna så mycket som möjligt.
 • Beakta hållbarhetskonsekvenser vid investeringsbeslut och leverantörsval. Hållbara alternativ ska prioriteras.
 • Utveckla hållbara relationer med leverantörer, ställa krav och följa upp.
 • Tillsammans med våra kunder ständigt förbättra återvinningsprocessen.
 • Stimulera våra medarbetare till engagemang och ansvar genom delaktighet och kompetensutveckling.
 • Värna om mångfald och jämställdhet samt säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare inom företaget.
 • Ta ett aktivt samhällsansvar med fokus på unga, kunskap om pantning eller insamling samt välgörenhet och socialt ansvar.
 • Ständigt förbättra och utvärdera vårt hållbarhetsarbete genom att löpande ta fram mål och handlingsplaner. Lagar och andra krav utgör miniminivå.
 • Kommunicera vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos våra egna medarbetare, kunder och leverantörer, samt samhället i övrigt.
Tillbaka