Vi tar ansvar

Vi vill ta ansvar för vår påverkan på omvärlden, i alla våra led. Vi är ett logistikintensivt företag och försöker hela tiden hitta nya smartare sätt att sköta återvinningen på. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor genomsyrar hela företaget med sikte på ständig förbättring.

Återvinning. Vi strävar efter att nå det samhällsbestämda målet om 90 % materialåtervinning för metallburkar och plastflaskor.

 • Vi vill öka tillgängligheten
  Med förändrade konsumtionsmönster behöver vi se över tillgängligheten och enkelheten i pantsystemet. Vi har under de senaste åren arbetat aktivt för att öka tillgängligheten till pantsystemet för konsumenterna, bland annat genom att samarbeta med festivaler, turistanläggningar, föreningar med flera.

 • I återvinningens tjänst
  Returpack vann Årets Specialpris på Återvinningsgalan 2014. Vi är stolta och glada över utmärkelsen. Juryns motivering får oss att sträcka på oss lite extra: Årets specialpris tilldelas en aktör som under många, många år gjort stora insatser för att verka för ökad medvetenhet om vikten av återvinning. Med nya idéer och visioner agerar vinnaren på ett modernt sätt för att öka återvinningen. Med inspirerande och tankeväckande kampanjer har man lyckats höja medvetenheten bland befolkningen. Idag, återvinns 92 procent av materialet. Under 30 år har svenska folket samlat in aluminiumburkar och därigenom bidragit till att 23 miljarder burkar har återvunnits. Kampanjer som Pantamera har gjort att återvinningen hela tiden ökar, och uppmärksammas långt utanför landets gränser. 2012 återvanns 958 miljoner burkar. Efter tre decennier i återvinningens tjänst förtjänar Returpack en rejäl hyllning.
Transporter. Vi ska minska vår klimatpåverkan från transporter och resor genom att följa upp, utvärdera och ställa krav på såväl egna som upphandlade transporter.

 • Vi ser över våra fordon och resor
  De fordon som vi använder ska bli effektivare och våra transporter ska optimeras. Arbetet med denna omställning har pågått en tid men mycket återstår. För att minska våra utsläpp av växthusgaser kravställer vi motorklass och drivmedel i upphandlingen av komprimatorbilar och konverterar drivmedlet i våra volymbilar från diesel till RME och HVO.

  Vi ser över våra resor i tjänsten och förespråkar tåg som färdsätt där det är möjligt. Vi möjliggör för resfria möten genom olika tekniska lösningar.

Anläggningen. Vi ska kontinuerligt arbeta för att minimera vår miljöpåverkan från vår anläggning. Vi ska vara bland de bästa i branschen och ett föredöme i regionen.

 • Vi vill minska energianvändningen
  Vi har påbörjat ett utbyte till LED-belysning och installation av rörelsevakter och undersöker hur vi kan förebygga kallras och värmeinsläpp från portar. Dessutom har vi installerat givarstyrning för minskad tomgångskörning.

 • Vi inför egen vattenrening
  Vi har installerat en vattenreningsanläggning för att minska utsläpp av tungmetaller och balansera pH-värdet.

Leverantörer. Våra leverantörer är en förlängning av vår egen verksamhet. Vi ska genom kravställning, samarbete och uppföljning verka för en hållbar leverantörskedja.

 • Uppförandekod för leverantörer
  Vi ställer höga krav på vår egen verksamhet och tar stort ansvar för vår påverkan. Det vill vi att våra leverantörer också ska göra. Vi har sammanställt en uppförandekod för våra leverantörer för att tydliggöra hur vi ser på vårt gemensamma ansvar.

 • Inköpspolicy
  Vi kartlägger våra inköp, ser över befintlig inköpspolicy samt tydliggör organisation och ansvar inom området. Målet är att skapa struktur för hållbara inköp.

Medarbetare. Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där du som medarbetare känner engagemang och nytänkande, och kan utveckla både dig själv och företaget.

 • Vi erbjuder miljö- och hållbarhetsutbildning
  Du får gå en miljöutbildning för att öka dina kunskaper inom miljöområdet. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom miljöområdet, kännedom om miljölagstiftning och en inblick i hur vi hanterar miljöfrågorna i verksamheten.

 • Vi satsar på hälsan
  Om du ska trivas och må bra på jobbet, måste du också må bra fysiskt och mentalt. Därför erbjuder vi dig möjligheten att delta i våra friskvårdssatsningar och motiverar dig till att vilja göra det. Vi är övertygade om att sådana insatser är centrala för att skapa ett sunt och trivsamt arbetsklimat och förebygga sjukskrivningar och ohälsa.

Samhälle. Returpack vill vara en positiv kraft i samhället och samverka för hållbar utveckling. Sedan 2015 är vi stolta sponsorer av Svensk Innebandy.

 • Vårt samhällsengagemang och sponsring
  I korthet kan man säga att våra engagemang förutom ett finansiellt stöd också ska innehålla socialt ansvar och miljövinster. Våra sponsringsprojekt ska bygga på engagemang och rikta sig till unga. Läs mer om vårt samhällsengagemang och vår sponsring.

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av det certifierade miljöledningssystemet som utgår från kraven i ISO 14001. Ett av ledorden är ständig förbättring, vilket innebär att vi utvärderar och förbättrar våra arbetssätt och metoder kontinuerligt.

Tillbaka