Föreningserbjudandet

Med vårt föreningserbjudande vill vi på Returpack/Pantamera stödja det ideella föreningslivet som gör en viktig miljöinsats genom insamlingen av burkar och PET-flaskor. Vi är glada att så många som 2 500 föreningar har valt att ansluta sig som föreningskunder hos oss. Eftersom volymerna och antalet anslutna föreningar ökat måste vi nu genomföra några förändringar för att kunna behålla den enkelhet och de ersättningsnivåer som finns idag.

Förändringar från 1/11-2016

 • Ny föreningswebb
  För att underlätta för er kontroll över hur många säckar som lämnats in och utbetalats har vi tagit fram en föreningswebb. På föreningswebben kommer ni kunna se alla inlämnade säckar, månadsrapporter och statistik från senaste årens insamling. Alla beställningar av säckar, etiketter och kärl sker också ifrån föreningswebben. I samband med att föreningswebben lanseras skickas inloggningsuppgifter ut till föreningen via mail. Kundtjänst kommer som vanligt finnas tillgängliga för frågor.

 • Returpack tar betalt för gröna säckar
  Varför har ni börjat ta betalt för säckar och kärl?

   När vi började med föreningskonceptet var det väldigt få föreningar som var med och vi ville utvärdera om erbjudandet fungerade och om föreningar var intresserade. Nu är det över 2500 föreningar som samlar pant. För att vi ska kunna behålla samma ersättningsnivå som tidigare så måste vi börja ta betalt för säckarna.

  Hur mycket kommer det kosta?

  Vi kommer att ta betalt för det inköpspris som vi har för säckarna. Säckarna säljs alltid i tioförpackningar och för närvarande ligger priset för 10st säckar på 43kr. Returpack kommer även i fortsättningen att bjuda på fraktkostnaden för säckarna.

  Hur betalar jag för säckar och kärl?

  Det enklaste sättet att betala för säckarna är att göra det via avdrag på er ersättning ni får för de inlämnade säckarna. Vill ni inte betala via ersättningen går det även att välja kortbetalning eller betalning via faktura.

 • Ny hemsida för föreningar
  I samband med att de nya rutinerna för säckköp träder i kraft och föreningswebben lanseras kommer all information från www.pantamera.nu/tjanamera flyttas över till sidan www.pantamera.nu/foreningar. Här får ni all information om föreningserbjudandet och kan även logga in i föreningswebben.
 • Nya insamlingsvillkor från 1/1-2017

  • Insamlingsvillkor för ideella föreningar

   BAKGRUND

   Returpack/Pantamera erbjuder genom sitt föreningskoncept ideella föreningar en möjlighet att få lite extra pengar till verksamheten genom att göra en miljöinsats. Returpacks/Pantameras föreningskoncept skiljer sig från Returpack/Pantameras ordinarie verksamhet på så sätt att det syftar till att sponsra det ideella föreningslivet och sker utan vinstintresse från Returpack/Pantameras sida. Antalet ideella föreningar som vid var tid kan delta i föreningskonceptet är begränsat. Efter ansökan från en ideell förening tar Returpack/Pantamera ställning till om föreningen kan erbjudas möjlighet att delta i insamlingen.

   VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

   Följande villkor och förutsättningar gäller för ideella föreningar som deltar i Returpacks/Pantameras föreningskoncept. Genom att ansöka om att få delta i Returpacks/Pantameras föreningskoncept godkänner föreningen dessa insamlingsvillkor och åtar sig att följa dem.

   1. Returpacks/Pantameras föreningskoncept är endast tillgängligt för ideella föreningar. Vidare gäller att den ideella föreningen måste ha organisationsnummer och bank- eller postgiro för att kunna delta.

   2. Vid insamlingen ska föreningen separera metallburkar och PET-flaskor i olika säckar. I burksäckarna får det endast finnas dryckesförpackningar av metall och minst 40 % av metallburkarna måste ha svenskt pantmärke. I PET-säckarna får det endast finnas PET-flaskor och alla PET-flaskor (100 %) måste ha svenskt pantmärke. Skadade metallburkar är tillåtna. De får dock inte vara komprimerade. Säckarna får inte innehålla skräp, dryckesrester eller glas.

   3. Föreningen ska använda särskilt framtagna föreningssäckar. Föreningen köper dessa via föreningswebben där man loggar in och klickar sig fram till webshoppen. Där kan föreningen också köpa insamlingskärl och annan utrustning. Priser framgår i webshoppen. Det förekommer att Returpack/Pantamera kan sponsra wellkärl och andra kärl – föreningen får i så fall skicka en ansökan till kundtjanst@returpack.se eller ansöka via Pantameras hemsida.

   4. Varje säck ska märkas med en etikett. Säckarna ska vara fyllda enligt den vänstra bilden, den högra bilden visar en icke godkänd fyllnadsgrad.

   fylldunderfylld

   5. Föreningen ska lämna in säckarna till något av de inlämningsställen som anges på www.pantamera.nu/foreningar. Inlämningen ska anpassas till inlämningsställets förutsättningar (antal säckar, dag, tid, etc.). Föreningen måste därför kontakta inlämningsstället i förväg för att få information om vilka förutsättningar som gäller.

   6. Returpack/Pantamera betalar en schablonersättning till föreningen för varje säck med insamlade förpackningar. Schablonersättningens storlek framgår på www.pantamera.nu/foreningar. Ersättningen utbetalas till det bank- eller postgironummer som föreningen angett i ansökan. Ersättning utgår enbart för säckar som uppfyller insamlingsvillkoren. Ersättning utgår t ex inte för säckar som innehåller skräp, glas, blandat material eller för underfyllda säckar eller för säckar som saknar etikett. På Returpacks/Pantameras begäran ska föreningen återta icke godkända säckar på inlämningsstället, om säckarna inte kasserats av Returpack/Pantamera. En förening kan maximalt få ersättning för 200 000 metallburkar/PET-flaskor per år. Därefter får föreningen ansöka om att bli ordinarie kund och skicka därmed skicka in förpackningarna för räkning.

   7. Returpack/Pantamera kan kontakta föreningen och be om en redovisning av hur föreningens insamling går till. Om föreningen, enligt Returpacks/Pantameras bedömning, inte kan lämna en tillfredsställande redovisning (t ex för var, hur och av vilka insamlingen sköts) kan Returpack/Pantamera besluta att föreningen inte längre får delta i föreningskonceptet. Vidare har Returpack/Pantamera rätt att reducera eller helt avstå från att betala ersättning eller att omedelbart avsluta samarbetet med föreningen, om föreningen inte följer insamlingsvillkoren, har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller i övrigt agerar på ett sätt som inte är förenligt med Returpacks/Pantameras kärnvärden. Returpack/Pantamera har också rätt att omedelbart avsluta samarbetet med föreningen, om det uppstår problem i återvinningskedjan (insamlingsställe, hämtning, lagring och hantering i fabrik) som Returpack/Pantamera inte kan hantera på ett kostnads- eller miljöeffektivt sätt. Returpack/Pantamera har alltid rätt att avsluta samarbetet med föreningen med 30 dagars varsel.

   8. Returpack/Pantamera ansvarar inte för någon skada eller kostnad som uppkommer för föreningen, dess medlemmar eller medarbetare med anledning av insamlingen eller i övrigt på grund av deltagandet i Returpacks/Pantameras föreningskoncept. [Tvister, som inte kan lösas i samförstånd mellan föreningen och Returpack/Pantamera, ska avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.]

   9. Returpacks/Pantamera kan ändra insamlingsvillkoren utan föregående varsel. Nya insamlingsvillkor träder i kraft när de har publicerats på www.pantamera.nu/foreningar.

  Allmänna frågor

  • Frågor och svar
   Varför får bara ideella föreningar ta del av föreningserbjudandet?

   Returpack ser föreningskonceptet som en typ av sponsring till det ideella föreningslivet samt att ge ideella föreningar en chans att tjäna extra pengar genom att göra en miljöinsats. Skulle vi betala ut ersättning för importburkar till alla våra kunder hade det inte gått att driva systemet. I slutändan skulle systemet inte kunna bära sina kostnader då processen bygger på pant in pant ut.

   Varför kan vi inte lämna in säckarna i vilken butik som helst?

   Att vara inlämningsbutik för föreningssäckar är ett frivilligt åtagande för butikerna. Alla butiker som har hämtning av sin ordinarie pant av Returpacks pantbilar (tvåfacksbilar) kan bli ett inlämningsställe. Har butiken inte hämtning direkt av Returpack utan av sin egen grossist eller dryckesleverantör kan den inte bli ett inlämningsställe. Vilka butiker som har valt att anmäla sig som inlämningsställe kan ni läsa om på vår hemsida.

   Varför är det så få inlämningsställen i norra Sverige?

   För att en butik ska kunna bli ett inlämningsställe för föreningssäckar måste den ha hämtning direkt av Returpacks pantbilar (tvåfacksbilar). I norra delarna av Sverige fungerar systemet på vissa ställen annorlunda och butikerna har hämtning av sin egen grossist eller dryckesleverantör. Detta gör att färre butiker har möjlighet att bli ett inlämningsställe och det blir då färre inlämningsställen totalt i området. Detta är något som vi jobbar med för att förbättra. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid även kunna erbjuda ett tillräckligt antal inlämningsställen även i norra Sverige.

   Hur fulla ska säckarna vara när vi lämnar in dem?

   Eftersom ersättningen bygger på en schablon av alla insamlade säckar så är det viktigt att säckarna är helt fulla. Det spelar ingen roll hur många burkar eller flaskor det är i säcken eller om dem är platta eller hela. En full säck har ungefär en decimeter säck kvar från toppen (motsvarar ungefär en knuten näve) för att kunna fästa säckförslutaren. Säckarna ska vara fyllda enligt den vänstra bilden, den högra bilden visar en icke godkänd fyllnadsgrad

   fylldunderfylld

   Varför måste vi separera burkar och PET-flaskor i säckarna?

   När Returpack hämtar era säckar i butik eller på ett inlämningsställe så gör vi detta med samma pantbilar som hämtar burkarna och flaskorna från butikens pantautomater. Bilarna är uppdelade i två fack, ett för burk och ett för PET. För att återvinningsprocessen skall bli så bra som möjligt så håller vi förpackningstyperna separerade hela vägen genom flödet till att de gamla burkarna och flaskorna blir nya burkar och flaskor.

   Varför har jag fått ett brev där det står att vi har skräpiga, blandade eller underfyllda säckar?

   Returpack får kontinuerligt in rapporter ifrån våra transportörer angående kvaliteten i de säckar som lämnats in. Märker vi att en förening har slarvat och inte följer det regelverk som finns kring föreningssäckarna så skickar vi ut ett påminnelsebrev så att ni har chans att rätta till felet. Är felet återkommande kan det leda till avdrag på er ersättning.

   Varför får det bara vara PET-flaskor med svensk pant i PET-säckarna?

   Till skillnad från burkarna som nästan uteslutande är gjorda av aluminium (fåtal stålburkar) så kan vi inte garantera att plasten i utländska plastflaskor eller plastflaskor utan pant innehåller rätt sammansättning av plast för att vi ska kunna återvinna dem i vårt system. En blandning av fel sorter kan förstöra återvinningsprocessen och materialet kan inte användas igen för att göra nya PET-flaskor.

   Vår förening ska ha en stor turnering eller samla pant på ett evenemang. Kan vi bli sponsrade med insamlingskärl?

   Ja, det finns en möjlighet att ansöka om sponsring av insamlingskärl. Man ansöker om detta via föreningssidan på pantamera.nu eller via direktkontakt med vår kundtjänst. Beroende på situation tas beslut om vi kan sponsra och i så fall vilka och hur många kärl.

  För mer information kontaktar ni Returpacks kundtjänst på kundtjanst@returpack.se eller via telefon på 011-191980.

   

   

Tillbaka